• Home
 • Lidmaatschap
 • Individueel lidmaatschap NVE

Individueel lidmaatschap NVE

Examens? U staat niet alleen!

De Nederlandse Vereniging voor Examens is er voor u. Het ontwikkelen van examenopgaven, het organiseren van examenafnames en het beoordelen van examenwerk zijn activiteiten die veel deskundigheid en zorgvuldigheid vereisen. In deze zee van activiteiten zult u zich ongetwijfeld wel eens voelen als een eilandbewoner die zich afvraagt:

 • Maak ik goede vragen?
 • Welke eisen moet ik aan een goede toetsvraag stellen?
 • Hoeveel alternatieven moet een meerkeuzevraag hebben?
 • Hoe moet ik een antwoordmodel ontwerpen bij een open vraag?
 • Hoe beoordeel ik competenties?
 • Wat zijn dat eigenlijk, competenties?
 • Hoe moet ik ze ontwerpen?
 • Hoe moet ik ze beoordelen? 
 • Hoe organiseer ik een examen?
 • Heb ik geheime examenmaterialen veilig opgeborgen?
 • Heb ik de kandidaten voldoende informatie gegeven?
 • Is de examenruimte adequaat ingericht?
 • Zijn er voldoende examenleiders en surveillanten?
 • Heb ik de beoordelaars goed geïnstrueerd?
 • Heb ik een klacht goed behandeld?
 • Heeft het examenreglement  een duidelijke klachtenprocedure?
 • Heb ik een commissie voor de behandeling van klachten?
 • Heb ik een beroepsmogelijkheid bij een overkoepelende instantie?
 • Welke termijnen gelden voor de behandeling van klachten?

U staat niet alleen!
Ongeveer 300.000 mensen in Nederland hebben elk jaar direct of indirect met de ontwikkeling of de organisatie van examens te maken. De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) wil als een platform fungeren voor alle mensen, die met examens te maken hebben:

 • van primair onderwijs tot hoger en universitair onderwijs,
  • van de examensecretaris en de docenten in het voortgezet onderwijs
  • tot de medewerkers van de examenbureau en de docenten in het beroepsonderwijs,
 • van gesubsidieerde onderwijsinstellingen tot particuliere examenorganisaties,
 • van de leden van examencommissies tot de assessoren bij een assessment.

De NVE biedt u een kader voor uw eigen professionele ontwikkeling op het gebied van examens. Door de organisatie van studiebijeenkomsten over examentechnieken en –praktijken streeft de NVE ernaar de kwaliteit van examens te bevorderen.

Wat is de Nederlandse Vereniging voor Examens?
De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is een netwerkorganisatie, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leden centraal staat. Door leden regelmatig in staat te stellen om onderling informatie uit te wisselen over examentechnieken en –praktijken tracht de NVE de volgende doelen te bereiken:

 • verbetering van de kwaliteit van de examenpraktijk,
 • ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren, en
 • vergroting van vakbekwaamheid en deskundigheid in de examenpraktijk.

Wat biedt de Nederlandse Vereniging voor Examens?

 • Het Nationale Examencongres is een tweejaarlijks congres van één dag rondom een centraal thema over examens, zoals de computer als beoordelaar of examenfraude. Daarnaast zijn er jaarvergaderingen gekoppeld aan een presentatie van een examendeskundige.
 • Bedrijfsbezoeken beogen kennismaking met de examenpraktijk van een bepaalde organisatie, zoals bijv.de Hogere Hotelschool Maastricht, Rijsimulatoren CBR, Innovam, het Cito.
 • Studiebijeenkomsten over onderwerpen als selectie aan de poort, certificering en accreditatie, kwaliteitskeurmerk van toetsen en examens.
 • Cursussen en workshops over thema’s als beoordelen van competenties, de juridische regeling van examens, de training en certificering van assessoren.
 • Het Tijdschrift Examens is een tijdschrift voor de toetspraktijk dat vier keer per jaar verschijnt en veel interessante en lezenswaardige artikelen bevat over algemene onderwerpen en recente ontwikkelingen rondom toetsing.
 • Professionele netwerken  bieden de mogelijkheid met deskundigen te communiceren over theorie en praktijk van het toetsen, en de examinering.

Omschrijving individueel lidmaatschap

Het verzoek tot toelating kan schriftelijk of via de website worden ingediend. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgegeven naar een andere collega. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd.

Ongeacht op welk moment men in het lopende jaar lid wordt, bedraagt de contributie € 95,00 per jaar (vastgesteld in december 2013). Na aanmelding is het lid per direct NVE-lid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.

Opzegging is mogelijk door een brief of email te sturen naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 1 november van het lopende jaar. Na afmelding zal het betreffende lid een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

T.a.v. het persoonlijke lidmaatschap (PL) heeft het bestuur van de NVE besloten om het PL ook echt als een persoonlijk lidmaatschap vorm te geven. Dit betekent dat u als persoonlijk lid zélf verantwoordelijk bent voor het voldoen van uw contributie en eventuele declaratie bij uw werkgever. De NVE zal binnen het PL dan ook geen registraties doen van werkorders, factuurafdeling, afdelingscodes en andere vereisten aan een bedrijfsmatige factuur. 

Mocht uw organisatie wel behoefte hebben aan een dergelijke factuur, dan adviseren wij om over te stappen op een Bedrijfslidmaatschap. Voor de voordelen hiervan verwijzen wij u graag naar: http://www.nvexamens.nl/lidmaatschap/bedrijfslidmaatschap-nve.html. Uiteraard voorzien wij u hierin graag van advies en ondersteuning.

Heeft u nog vragen over het bedrijfslidmaatschap dan kunt u contact opnemen met het secretariaat

Meteen persoonlijk lid worden? Registratie NVE Persoonlijk Lidmaatschap

Afdrukken E-mail